चेक - चञ्चल र फोहोर चेक दिमाग

चेक रगत त चंचल र आनन्दित छ, तर त्यो उपस्थिति पछि तिनीहरूले धेरै फोहोर-दिमाग र ओछ्यानमा आनन्द र खुशी छ प्रेम हो। हामी तपाईंलाई ओछ्यानमा एक चेक इच्छा शर्त।

Ads